Projekt pn. „Historyczne Wieże Pogranicza Kłodzkiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska