Projekt „Historické věže Kladského pomezí“, je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

O Projektu

Historické věže Kladského pomezí

Tento projekt vychází ze společné historie území a využívá ji pro společnou budoucnost, kdy rozvoj cestovního ruchu je jednou z hlavních ekonomických aktivit regionu bezprostředně na hranici. Projekt využívá potenciál v současnosti doposud veřejnosti nepřístupných významných kulturních památek, i genius loci dotčených lokalit. Projekt vytvořil nový přeshraniční turistický produkt „čtyři věže“, jako alternativu k existujícím atraktivitám zejména přírodního dědictví a motivuje návštěvníky k navštívení všech jeho částí („věží“).

V rámci projektu byl vytvořen a zpřístupněn: 

  • Orlické Záhoří – kostel sv. Jana Křtitele (kulturní památka) - proběhly stavební úpravy věže kostela, vznikla vyhlídková věž a multimediální instalace atraktivit regionu v hlavní lodi kostela sv. Jana Křtitele,
  • Neratov – kostel Nanebevzetí Panny Marie (KP) - proběhly stavební úpravy obou věží kostela, vznikla vyhlídková a poznávací trasa,
  • Bystrzyca Kłodzka – Kladská věž a část městského opevnění (KP) - proběhla rekonstrukce a zpřístupnění věže z XIV. stol., bylo vytvořeno vyhlídkové místo poskytující výhled na město a okolí

Cílem projektu je rozšíření nabídky turistických atraktivit, rozvoj cestovního ruchu a zvýšení návštěvnosti Kladského pomezí využitím společného kulturního (vč. církevního) a architektonického dědictví regionu. 

Rekonstrukcemi a zpřístupněním památek, tvořících ucelený soubor nejvýznamnějších architektonických objektů („věží“) v lokalitě bezprostředně při hranici, jejich následným využitím pro účely cestovního ruchu a jejich účinnou propagací, byl využit jejich potenciál ke zvýšení návštěvnosti regionu

Cílem projektu je zvýšení atraktivity existujícího kulturního dědictví a jeho větší zapojení do nabídky cestovního ruchu regionu a tím zvýšení počtu příchozích návštěvníků a prodloužení jejich pobytu. Za tím účelem projekt zrealizoval propagační aktivity bezprostředně přispívající k uvedeným cílům. 

Jsou to:
Prezentace na webových stránkách - webové stránky jsou propojené s dalšími zaváděnými moderními nástroji realizovanými v projektu (QR kódy a mobilním průvodcem) ale také i sociálními sítěmi.