Projekt pn. „Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

O projekcie

Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego

To projekt, który  czerpie inspirację ze wspólnej historii regionu i wykorzystuje ją, dla wspólnej przyszłości, gdzie rozwój turystyki jest jednym z głównych priorytetów gospodarki  regionu na pograniczu. Projekt  wykorzystuje potencjału znaczących zabytków kultury, dotychczas  niedostępnych dla zwiedzających oraz genius loci owych miejsc.  Projekt utworzył nowy, transgraniczny produkt turystyczny, o nazwie „Cztery wieże”, jako alternatywę wobec istniejących atrakcji, głównie z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i motywuje odwiedzających do odwiedzenia wszystkich jego elementów („wieży”).

W ramach projektu wykonano oraz udostępniono w:  

  • Orlické Záhoří – kościół św. Jana Chrzciciela (zabytek kultury) - przebudowano  wieżę kościoła, powstała wieża widokowa z przeszklonym górnym piętrem z przebudową na poddaszu, z instalacją multimedialną prezentującą atrakcje turystyczne regionu,
  • Neratov – kościół Wniebowzięcia Marii Panny (Zabytek kultury) - przebudowano na obie wieże kościoła, powstała  trasa widokowa i edukacyjna, 
  • Bystrzyca Kłodzka – Wieża Kłodzka - wyremontowano i udostępniono wieżę z XIV wieku, utworzono punkt widokowy na miasto oraz okolicę.

Celem projektu jest rozszerzenie oferty atrakcji turystycznych, rozwój ruchu turystycznego i zwiększenie odwiedzalności Pogranicza Kłodzkiego poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego (w tym religijnego) i architektonicznego regionu.
Dzięki rekonstrukcji i udostępnieniu zabytków, tworzących kompleksowy zbiór najbardziej znaczących obiektów architektonicznych  na obszarze  bezpośrednio przy granicy, ich dalszemu wykorzystaniu dla potrzeb ruchu turystycznego oraz dzięki skutecznej promocji ich potencjał został wykorzystany do zwiększenia odwiedzalności regionu.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności istniejącego dziedzictwa kulturowego oraz jego skuteczniejsze włączenie w ofertę turystyczną regionu i tym samym zwiększenie liczby przybywających turystów oraz przedłużenie ich pobytu. W tym celu projekt zrealizował realizuje działania promocyjne bezpośrednio pomagające w osiągnięciu przedstawionych celów. 

Są to: 
Prezentacje na stronie internetowej połączone z innymi nowoczesnymi instrumentami realizowanymi w ramach projektu : QR kodami , przewodnikiem mobilnym, i również z portalami społecznościowymi.

 

 

Historické věže Kladského pomezí

Tento projekt vychází ze společné historie území a využívá ji pro společnou budoucnost, kdy rozvoj cestovního ruchu je jednou z hlavních ekonomických aktivit regionu bezprostředně na hranici. Projekt využívá potenciál v současnosti doposud veřejnosti nepřístupných významných kulturních památek, i genius loci dotčených lokalit. Projekt vytvořil nový přeshraniční turistický produkt „čtyři věže“, jako alternativu k existujícím atraktivitám zejména přírodního dědictví a motivuje návštěvníky k navštívení všech jeho částí („věží“).

V rámci projektu byl vytvořen a zpřístupněn: 

  • Orlické Záhoří – kostel sv. Jana Křtitele (kulturní památka) - proběhly stavební úpravy věže kostela, vznikla vyhlídková věž s prosklením a vestavba v půdním prostoru s multimediální instalací atraktivit regionu,
  • Neratov – kostel Nanebevzetí Panny Marie (KP) - proběhly stavební úpravy obou věží kostela, vznikla vyhlídková a poznávací trasa,
  • Bystrzyca Kłodzka – Kladská věž a část městského opevnění (KP) - proběhla rekonstrukce a zpřístupnění věže z XIV. stol., bylo vytvořeno vyhlídkové místo poskytující výhled na město a okolí

Cílem projektu je rozšíření nabídky turistických atraktivit, rozvoj cestovního ruchu a zvýšení návštěvnosti Kladského pomezí využitím společného kulturního (vč. církevního) a architektonického dědictví regionu. 

Rekonstrukcemi a zpřístupněním památek, tvořících ucelený soubor nejvýznamnějších architektonických objektů („věží“) v lokalitě bezprostředně při hranici, jejich následným využitím pro účely cestovního ruchu a jejich účinnou propagací, byl využit jejich potenciál ke zvýšení návštěvnosti regionu

Cílem projektu je zvýšení atraktivity existujícího kulturního dědictví a jeho větší zapojení do nabídky cestovního ruchu regionu a tím zvýšení počtu příchozích návštěvníků a prodloužení jejich pobytu. Za tím účelem projekt zrealizoval propagační aktivity bezprostředně přispívající k uvedeným cílům. 

Jsou to:
Prezentace na webových stránkách - webové stránky jsou propojené s dalšími zaváděnými moderními nástroji realizovanými v projektu (QR kódy a mobilním průvodcem) ale také i sociálními sítěmi. 


 

3