Projekt pn. „Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Deklaracja dostępności

Bystrzyca Kłodzka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Bystrzyca Kłodzka - historycznewieze.bystrzycaklodzka.pl.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-08.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Wróblewski, informatyk@bystrzycaklodzka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 81 17 605. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej j lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-07.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

57-500 Bystrzyca, ul. Plac Wolności 1
Tel.: 748117676
Faks:
E-mail:
Strona internetowa: turystyka.bystrzycaklodzka.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.historycznewieze.bystrzycaklodzka.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki – Plac Wolności 17.

Siedziba wydziału znajduje się na parterze zabytkowego budynku. Do siedziby wydziału prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony Placu Wolności, posiada schody ( 2 stopnie), drugie wejście  - od strony Małego Rynku nie posiada schodów ani progu i jest przystosowane dla potrzeb osób o szczególnych potrzebach. Cały lokal znajduje się na jednym poziomie, ponadto znajduje się to toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przed lokalem nie ma miejsca parkingowego wydzielonego dla osób niepełnosprawnych, klienci wydziału mogą korzystać z 3 miejsc wyznaczonych w obrębie Placu Wolności ( jedno miejsce odległe o ok. 80 m, oraz 2 miejsca w odległości ok. 50 m od wejścia do siedziby wydziału) oraz jednego miejsca przy ul. Okrzei 1 – odległego o ok. 50 m.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego. 3